More opportunities, less differences

AIMS OF THE PROJECT
+ To create equal opportunities forall students particpating inmobility experiences.
+ To break down social, economicand educational barriers thatprevent students with feweropportunities fromparticipating in mobilityprograms.

TARGET GROUPS
+ Sending and intermediary VETorganizations managingmobilities;
+ VET schools sending orreceiving mobilities;
+ SMEs providing mobility workplacements;
+ VET students facing socialobstacles, economic difficultiesand educational challenges

RESULTS
1. Quality AssuranceFramework on the qualitycriteria for sending VETorganizations
2. Self-assessment tool
3. Handbook for mentors in SMEs hosting mobilities
4. Board game

——————————————————————————————————————–

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
+ Да се създадат равни възможности за всички ученици, участващи в проекти за мобилност.
+ Да се премахнат социалните, икономическите и образователните бариери, които пречат на учениците с по-малко възможности да участват в програми за мобилност.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ
+ Изпращащи и посреднически организации в областта на ПОО, които управляват мобилността;
+ Училища в сферата на ПОО, които изпращат или приемат мобилности;
+ МСП, предоставящи работни места за мобилност;
+ Ученици в областта на ПОО, изправени пред социални пречки, икономически трудности и образователни предизвикателства

РЕЗУЛТАТИ
1. Рамка за осигуряване на качеството за изпращащи организации за в сферата на ПОО (от тук можете да свалите рамката за осигуряване на качеството на български език)
2. Инструмент за самооценка (от тук можете да свалите инструмента за самооценка на български език)
3. Наръчник за наставници в МСП, които са домакини на мобилности (от тук можете да свалите наръчника на български език)
4. Настолна игра (от тук можете да свалите настолната игра на български език и картите към играта)