ISO 9001

ISO 9001:2015

Какво представлява ISO 9001:2015?

ISO 9001: 2015 е международен стандарт, посветен на Системите за управление на качеството (СУК). Стандартът предлага рамка за управление и постоянно подобряване на качеството и е приложим за всяка организация, която иска да предоставя продукти и услуги, които да отговарят на изискванията и очакванията на клиентите и други заинтересовани страни по възможно най-ефективния начин.

Какви са ползите от внедряването на Система за управление на качеството (СУК) в съответствие с ISO 9001:2015?

 • Подобряване на имиджа и надеждността в очите на Вашите партньори и клиенти. ISO 9001 е международно признат стандарт в над 188 държави по света, поради тази причина често когато дадена компания търси контрагент от друга държава има изисквания за наличието на сертификация по този стандарт. Наличието на внедрена СУК в съответствие с ISO 9001 е потвърждение за вашите клиенти и контрагенти, че във Вашата компания се управляват всички процеси, детерминиращи качеството на предлаганите продукти и услуги.

 • Повишена клиентска удовлетвореност. Едно от изискванията на стандарта е следенето на изискванията на клиентите и тяхната удовлетвореност като основа за постоянно подобряване на предлаганите продукти и услуги. Благодарение на ISO 9001 ще можете в по-голяма степен да отговаряте на изискванията на своите клиенти и да запазите

  • тяхната лоялност.

  • Непрекъснато усъвършенстване. Стандартът предлага рамка за непрекъснато подобрение на процесите и предлаганите продукти и услуги, използвайки отчитане на несъответствия и анализ на тенденциите, можете да забележите области за подобрение и да останете по-напред от конкуренцията.

  Какво предлагаме ние?

  • Посещения на място с цел извършване на цялостен анализ на процесите и организационната структура, с цел подготовка на процедури, формуляри и други документи, необходими за внедряване и сертификация на СУК.

  • Изготвяне на цялата необходима документация за внедряване на СУК в съответствие ISO 9001:2015 и преминаване на сертификационен одит.

  • Обучение на служителите относно ISO 9001:2015 и разработената документация за Вашата организация.

  • Асистенция при провеждане на одити от втора страна (наппример от чуждестранни доставчици или партньори)

  • Асистенция при провеждане на сертификационни, ресертификационни и контролни одити от сертифицираща организация.

What is ISO 9001: 2015?

ISO 9001: 2015 is an international standard dedicated to Quality Management Systems (QMS). The standard offers a framework for management and continuous quality improvement and is applicable to any organization that wants to provide products and services that meet the requirements and expectations of customers and other stakeholders in the most efficient way possible.

What are the benefits of implementing a Quality Management System (QMS) in accordance with ISO 9001: 2015?

 • Improving the image and reliability in the eyes of your partners and customers. ISO 9001 is an internationally recognized standard in over 188 countries around the world, which is why often when a company is looking for a contractor from another country there are requirements for certification under this standard. The presence of implemented QMS in accordance with ISO 9001 is a confirmation for your customers and contractors that your company manages all processes that determine the quality of products and services.

 • Increased customer satisfaction. One of the requirements of the standard is the monitoring of customer requirements and their satisfaction as a basis for continuous improvement of the offered products and services. Thanks to ISO 9001 you will be able to better meet the requirements of your customers and maintain their loyalty.

 • Continuous improvement. The standard offers a framework for continuous improvement of processes and 

  • products and services offered, using non-compliance and trend analysis, you can identify areas for improvement and stay ahead of the competition.

  What do we offer?

  • On-site visits aimed at performing a comprehensive analysis of the processes and organizational structure, in order to prepare procedures, forms and other documents necessary for the implementation and certification of QMS.

  • Preparation of all necessary documentation for implementation of QMS in accordance with ISO 9001: 2015 and passing a certification audit.

  • Training of employees on ISO 9001: 2015 and the developed documentation for your organization.

  • Assistance in the case of audits by a second party (eg by foreign suppliers or partners)

  • Assistance during certification, recertification and control audits by a certification organization.