ISO 140001

ISO 14001:2015

Какво представлява ISO 14001:2015?

ISO 14001: 2015 е международен стандарт, посветен на Системите за управление на околната среда (СУОС). Системата за управление на околната среда ISO 14001 е систематична рамка за управление на непосредствените и дългосрочни въздействия върху околната среда на продуктите, услугите и процесите на дадена организация. Завършвайки сертифицирането по ISO 14001, вашата организация може да увери заинтересованите страни, че вашата система за управление на околната среда отговаря на международните екологични стандарти, специфични за индустрията.

Какви са ползите от внедряването на Система за управление на околната среда (СУОС) в съответствие с ISO 14001:2015?

  • Подобряване на корпоративния имидж и респ. разширен достъп до бизнес партньори и клиенти. Наличието на сертификация по ISO 14001:2015 е уверение към всички заинтересовани страни, че Вашата организация осъществява своята дейност по устойчив начин, вземайки предвид ефектите върху околната среда.

  • Оптимизация на разходите благодарение на по-ефективно управление на ресурсите, отпадъците и енергията в рамките на организацията Ви.

  • Повишена осведоменост по отношение на приложимото законодателство, касаещо околната среда и респ. спазване на всички законодателни норми.

  • Създаване на предпоставки за устойчив бизнес модел чрез подобряване на екологичните показатели от дейността ви по цялата верига на доставките;

  • Повишена осведоменост сред служителите относно въздействията върху околната среда.

Какво предлагаме ние?

 • Посещения на място с цел извършване на цялостен анализ на процесите и организационната структура, определяне на значимите аспекти на околната среда, с цел подготовка на процедури, формуляри и други документи, необходими за внедряване и сертификация на СУОС.

 • Изготвяне на цялата необходима документация за внедряване на СУОС в съответствие ISO 14001:2015 и преминаване на сертификационен одит.

 • Обучение на служителите относно ISO 14001:2015 и разработената документация за Вашата организация.

 • Асистенция при провеждане на одити от втора страна (наппример от чуждестранни доставчици или партньори).

 • Асистенция при провеждане на сертификационни, ресертификационни и контролни одити от сертифицираща организация.

What is ISO 14001: 2015?

ISO 14001: 2015 is an international standard dedicated to Environmental Management Systems (EMS). The ISO 14001 environmental management system is a systematic framework for managing the immediate and long-term environmental impacts of an organization’s products, services and processes. By completing ISO 14001 

certification, your organization can assure stakeholders that your environmental management system meets industry-specific international environmental standards.

What are the benefits of implementing an Environmental Management System (EMS) in accordance with ISO 14001: 2015?

  • Improving the corporate image and respestively expanded access to business partners and clients. The presence of ISO 14001: 2015 certification is an assurance to all stakeholders that your organization carries out its activities in a sustainable manner, taking into account the effects on the environment.

  • Cost optimization through more efficient management of resources, waste and energy within your organization.

  • Increased awareness regarding the applicable legislation concerning the environment and respectively compliance with all legal norms in the field.

  • Creating prerequisites for a sustainable business model by improving the environmental performance of your business throughout the supply chain;

  • Increased awareness among employees about the impact on the environment.

What do we offer?

 • Site visits aimed at performing a comprehensive analysis of the processes and the organizational structure, to determine the significant aspects of the environment, in order to prepare procedures, forms and other documents necessary for the implementation and certification of the EMS.

 • Preparation of all necessary

  • documentation for implementation of the EMS in accordance with ISO 14001: 2015 and passing a certification audit.

  • Training of employees on ISO 14001: 2015 and the developed documentation for your organization.

  • Assistance in the case of audits by a second party (for example by foreign suppliers or partners).

  • Assistance during certification, recertification and control audits by a certification organization.