HomeNews

Доклад от първото обучение по проект Saving water - 18-24.07.2021, Португалия

Първото обучение по проект Saving water беше осъществено в Португалия в периода 18-24.07.2021 г.  То съчета лекционните занятия с посещения на място в различни ферми, по време на които бяха споделени добри практики за разумното използване и спестяване на вода в животновъдството.

 

Projekt č: 2020-1-CZ01-KA204-078269

Prados de Melgaco – ферма за отглеждане на кози (goat farm)

Като част от проекта имахме възможност да посетим биологична ферма за кози Prados de Melgaco за обмен на опит и добри практики. В тази семейна ферма се отглеждат 240 женски кози, 2 мъжки и 1 магаре. Козите се отглеждат свободно в обора, разделени на групи. Хуманното отношение към животните е максимално осигурено. По думите на собственичката е използвана субсидия от Европейския съюз с цел осигуряване на хуманно отношение към козите. Оборите са оборудвани с поилки за питейна вода, съоръжения, на които животните могат да се чешат и ясли за сено. Козите получават пълноценна фуражна храна в гранулирана форма, която се закупува от производството на фуражни смеси в района в корита. Собствениците закупуват и сено от ферми на границата с Испания. Цялата храна за животните се закупува. Минералното хранене на козите се извършва под формата на минерални облизвания, поставени във всяко отделение. В местността няма условия за паша и затова козите са в обора целогодишно. Класическа музика се пуска от високоговорители за повече комфорт на животните. Благодарение на осигуряването на чиста постеля и добър климат в обора, козите произвеждат мляко с добро качество без никакви неприятни миризми, които биха могли да преминат в млякото, ако не се предостави благоприятна за отглеждането среда.

As part of a project to exchange good experience and practice, we had the opportunity to visit an organic goat farm Prados de Melgaco. There are kept 240 female goats, 2 male goats and 1 donkey on this family farm. Goats are housed in the stable freely in various groups. Animal welfare is maximally ensured in the stable. According to the owner, a subsidy from the European Union was used to meet all the conditions for goat welfare. The hutchs are equipped with drinking water drinkers, scratchers and hay cribs. Into the trough, goats receive complete core feed in granular form, which is purchased from the production of feed mixtures in the area. Hay owners also buy from farmers on the border with Spain. Thus, all feed is provided from purchased sources. Mineral nutrition of goats is carried out in the form of mineral licks placed in each hutch. There are no grazing conditions in the given locality, and therefore the goats are closed in the stable all year round. Classical music plays from the speaker for more animal comfort. Thanks to the provision of clean bedding and a good climate in the stables, goats produce milk of a good quality without any negative odors that could pass into the milk if the environmental conditions are not met.

Доенето на козите се извършва в съвременно оборудвана паралелна доилна зала за 2 x 10 кози, с 10 доилни места от двете страни. Оборудването в доилна зала е DeLaval. За да се мотивират козите, в доилната зала се стимулиращо се предлага зърно под формата на цял ечемик.

След доенето млякото се прехвърля в охладителни резервоари, откъдето се изпомпва за преработка във мандра, където се произвеждат предимно сирена от френски тип. Мандрата е построена с подкрепата на Европейския съюз. Поради високите хигиенни правила, не беше възможно допускането на външни лица в залите за производство на млечните продукти. Процесът на преработка на мляко в мандрата ни беше представен под формата на видео. След това произвежданите сирена бяха дегустирани. Освен прясно сирене, опитахме и узрели сирена с 30-дневен период на зреене, както и сирена, овкусени с подправки и вино след 40 дни зреене.

Milking of goats is performed on a modern parallel milking parlor for 2 x 10 goats, with 10 milking parlors common for both sides of milking. This milking parlor is from the DeLaval brand. To motivate goats to milk, grain is added to the milking parlor in the form of whole barley.

After milking, the milk is transferred to cooling tanks, from where it is pumped for processing to a farm dairy, where mainly French-type cheeses are produced. This dairy was built with the support of the European Union. Due to high hygiene rules, it was not possible to see the dairy physically. The process of milk processing in the dairy was performed in the form of a video, where it was possible to see the process of processing the milk produced. Subsequently, the cheeses produced were tasted. In addition to fresh cheese, we also tasted ripened cheeses that ripen for 30 days and cheeses flavored with spices and wine after 40 days of ripening.

Собственичката обясни как се използват водните ресурси във фермата. Животните пият питейна вода от водоснабдителната мрежа. Помощната (дъждовна) вода се използва основно за изплакване и почистване в доилната зала и оборите и за напояване на лозята (капково напояване), които ограждат цялата околност на фермата и мандрата. 

The owner explained how she uses water resources on the farm. The goats are fed in the form of drinkers with drinking tap water. Utility (rain) water is used on the farm mainly for rinsing and cleaning in the milking parlor and stable and for irrigation of vineyards (drip irrigation), which line all the surroundings of the farm and dairy.

Семейна ферма - млекопроизводство (Family farm - dairy farming)

Посетихме и семейна ферма в района на Алвито (Сао Мартиньо). Във фермата работят 2 поколения. Това е малка ферма с около 75 глави едър рогат добитък от породата холщайн и земеделски площи от 16 хектара. Във фермата са отглеждани около 35 млечни крави за производство на мляко. Млечните крави се отглеждат в свободни боксове.

We also visited a family farm in the Alvito area (Sao Martinho). This family farm was farmed by 2 generations of families. It was a small farm with about 75 head of cattle of the Holstein breed and farming on an area of 16 hectares. There were kept about 35 dairy cows on the farm for milk production. These dairy cows had free box litterless housing.

Кравите се хранят два пъти дневно под формата на пълноценна фуражна дажба с фураж, който се състои главно от царевичен силаж, тъй като царевицата е единственият фураж, произвеждан в района, сено и протеинов концентрат, които се закупува от фабрика за комбинирани фуражи на цена от 320 евро на тон. Фуражите се предлагат в обем от 7 кг на млечна крава на ден. В този протеинов концентрат се намират и генетично модифицирани компоненти, тъй като в Португалия няма изискване за използване на фуражи без генетично модифицирани продукти.

Кравите се доят в модерна доилна зала тип „ластовича опашка“ с размери 1 х 7. След това млякото се охлажда в резервоар и се транспортира ежедневно до мандра AGROS.

В сравнение с правилата в Чешката република, тук няма строги изисквания относно хуманното отношение към животните. Във фермата имаше временно незадоволително настаняване на телетата, като беше допуснат по-голям брой на по-малка от необходимата площ.

The cows were fed twice a day in the form of a complete feed ration with the help of a feed wagon, which consisted mainly of corn silage, as corn is the only commodity grown in the area, hay and protein concentrate, which is purchased from compound feed production at a price of 320 Euros per tonne and dosed at a volume of 7 kg per dairy cow per day. Genetically modified components are also found in this protein concentrate; it is clear that feedingstuffs without genetically modified products are not required in Portugal.

The cows are milked in a modern dovetail milking parlor measuring 1 x 7 pcs. The milk is then cooled in a milk tank and transported daily to the AGROS dairy.

Compared to the rules in the Czech Republic, there is not such pressure on animal welfare, as there was a temporary unsatisfactory housing of calves, where there was a larger number of calves in a small area.

Въпреки факта, че фермата разполага с малка по площ земя и трябва да закупуват фуражи в допълнение към царевичния силаж и силажна трева, фермата е печеливша, което е видно от факта, че по време на нашето посещение съществуващият резервоар за мляко беше заменен с нов. От това става ясно, че фермата инвестира в дейността си.

В рамките на темата за използването и управлението на водата, тази ферма съчетава няколко източника на вода. Кравите получават безопасна питейна вода в поилки от неръждаема стомана със свободна повърхност. Дъждовната вода се използва отново, като във фермата за кози, за изплакване след доене и за напояване на царевицата.

Despite the fact that they are breeders with a small area of land, who have to buy other feed in addition to corn silage and grass silage, they are profitable, because at the time of our visit the existing milk tank was replaced with a new one. Here it is clear that the breeder is still investing in his operation.

Within the topic of water use and management, this farm combines several water sources. The cows receive safe drinking water in the form of stainless steel waterers with a free surface. Domestic water is used again as on a goat farm for rinsing after milking and for irrigating corn.

QUINTA DE PREGAL – отглеждане за месо (meat breeding)

Последната посетена животновъдна ферма беше фермата QUINTA DE PREGAL, в която се отглеждат говеда от породата Барозо в чиста линия. Собственикът на тази ферма произхожда от земеделско семейство. Учил е в селскостопанско училище и след завръщането си през 2018 г. решава да възобнови говедовъдството и производството на месо. Този фермер обработва само 10 хектара и въпреки този малък обем земя, фермата е печеливша.

The last breeding visited was the QUINTA DE PREGAL farm, which deals with the breeding of Barroso beef cattle, kept in a clean line. The owner of this farm comes from an agricultural family. He studied agricultural school and after returning from studies in 2018, he decided to resume beef cattle breeding and meat production. This farmer farms only 10 hectares of land and despite this small volume of land is profitable.

Животните са навън, на пасището целогодишно, като там се раждат и телетата. Фуражната база на говедата е предимно пасища, богата на билки, с допълнение от царевичен силаж и сено, отглеждано само на собствена земя. В развъждането се обръща внимание на хуманното отношение към животните.

След угояването, младите животни се умъртвяват и месото се продава директно от фермата в опаковки от 10 кг. Клиентите са луксозни хотели.

Що се отнася до водата и управлението й, във фермата се използват повърхностни води. Тази вода се почиства от замърсявания с помощта на растения и след това се отвежда през коритото на реката около пасището. Водата е с високо качество, въпреки че е повърхностна. Кравите пият от коритото на реката, тъй като това е единственият наличен източник на вода за стадото. Въпреки факта, че това са повърхностни води, благодарение на каналите има непрекъснато движение на водата и по този начин се осигурява безопасността й.

The animals are found outside on the pasture all year round, where calves are also born. The feed base of the cattle is mainly pasture rich in herbs, followed by corn silage and hay grown only on their own land. Animal welfare is taken care of in breeding.

After fattening, the farmer has the young cuts slaughtered and sells the meat directly from the farm in 10 kg packages. Its customers are also more luxurious hotels.

When it comes to water and water management, surface water is used there. This water is cleaned of impurities with the help of plants and then led through a riverbed around the pasture. The water is of high quality despite the fact that it is surface. Cows go to drink in the riverbed, as it is the only available source of water for the herd. Despite the fact that it is surface water, thanks to these channels there is a continuous movement of water and thus the safety of water.

Хрудим, 19. 8. 2021

Изготвила: инж. Marie Janecká, PhD

Превод: Галина Иванова

                                                                                               

« Back