HomeNews

Национално събитие по проект WELL-SCHOOL-TECH

На 20 септември 2018 г. в конферентната зала на 125 СУ „Боян Пенев“ в гр. София се проведе Национално събитие по проект WELL-SCHOOL-TECH: „Подобряване на здравословната и психологическа среда в училище”, изпълняван в рамките на програма „Еразъм +“, КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”.

Целта на събитието бе да запознае широката общественост с целите, дейностите и резултатите от проект WELL-SCHOOL-TECH със специален фокус върху училищни институции, училищни асоциации, публични органи в областта на образованието и психичното здраве, които са заинтересовани от подобряване и успешно управление на здравословната и психологическа среда в училище.

В събитието взеха участие представители на педагогическия и управленски персонал на столични училища, които имаха възможност да се запознаят с продуктите от изпълнението на проекта, а именно Методическо ръководство за управление на здравословната и психологическа среда в училище и WELL-SCHOOL-TECH онлайн педагогически инструмент.

В хода на дискусията участниците имаха възможност да споделят своето мнение и опит, свързан с темата за психологическото благосъстояние в училище, да изразят своята оценка относно полезността на представените инструменти за подкрепа на деца и учители, да дадат обратна връзка и предложения за нови инициативи, свързани с темата на проекта.

За повече информация и контакти резултатите от изпълнението на проекта могат на бъдат намерени на уеб сайта на проекта: http://www.wellschooltech.eu/en/ . Европейски център за качество ООД в качеството си на партньор по проекта от българска страна благодари за ползотворното сътрудничество на 125 СУ „Боян Пенев“ и подкрепя бъдещи съвместни инициативи.

                   

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Настоящата публикация отразява единствено вижданията на автора и Комисията не носи отговорност за начина, по който може да бъде използвана съдържащата се информация.

                                      

« Back